Algemene voorwaarden

Drukwerk Geschenk is een onderdeel/winkel/website van ND-Sign bv.

IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Drukwerk Geschenk BV
Walemstraat 59
B-2860 Sint-Katelijne-Waver
E-mailadres: info@drukwerkgeschenk.be
Telefoonnummer: +32 475 27 50 37
Ondernemingsnummer: BE 0480055176
IBAN: BE17 0015 1654 8621
BIC: GEBABEBB

ARTIKEL 1- ALGEMEEN.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in één van de shops van Drukwerk Geschenk BV. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Drukwerk Geschenk BV middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Drukwerk Geschenk BV zijn overeengekomen.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Drukwerk Geschenk BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Drukwerk Geschenk BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Indien (een) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Drukwerk Geschenk BV en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

1.5 Drukwerk Geschenk BV heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Drukwerk Geschenk BV websites te wijzigen.

1.6 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Drukwerk Geschenk BV is te allen tijde gemachtigd kaften en/of illustraties te wijzigen.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN.

2.1 Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2.2 Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Drukwerk Geschenk BV. Drukwerk Geschenk BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Drukwerk Geschenk BV dit mee binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Drukwerk Geschenk BV gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Drukwerk Geschenk BV.

2.5 De administratie van Drukwerk Geschenk BV geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Drukwerk Geschenk BV verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Drukwerk Geschenk BV verrichte leveringen. Drukwerk Geschenk BV erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.6 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt en e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; het e-mailadres en telefoonnummer van Drukwerk Geschenk BV, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

2.7 Drukwerk Geschenk BV levert niet aan minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden.

2.8 Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

ARTIKEL 3 – LEVERING, LEVERTIJDEN EN VERZENDING.

3.1 Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven leveradres. Er wordt bij het plaatsen van uw bestelling minstens 2 keer gevraagd om uw adresgegevens na te kijken. Wanneer er bij de bestelling toch nog een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en de zending is teruggekeerd naar Drukwerk Geschenk BV dienen er opnieuw de afgesproken verzendingskosten betaald te worden als u alsnog de goederen wenst te ontvangen. U kunt de goederen ook kosteloos komen afhalen na afspraak. Wanneer de goederen niet terugkeren naar Drukwerk Geschenk BV dient de gehele order opnieuw geplaatst te worden.

3.2 Voor artikelen die in stock zijn en die niet gepersonaliseerd dienen te worden houden we een leveringstermijn aan van 2 a 3 werkdagen. We streven ernaar om artikelen die gepersonaliseerd dienen te worden de dag zelf te produceren maar we houden hier toch een 3 a 4 werkdagen aan. Indien er artikelen niet in stock zijn kan je best rekenen op een 7-tal werkdagen omdat we met verschillende leveranciers werken. Wij informeren je over de leveringstermijn in de bestellingsbevestiging.

3.3 De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant.

3.4 Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. We spreken dan samen met jou een nieuwe leveringstermijn af. Als wij ook deze tweede termijn niet halen, dan mag je als consument de overeenkomst kosteloos ontbinden. Wij betalen je dan binnen 14 dagen na de ontbinding terug.

Als wij je niet verwittigen voor het verstrijken van de initieel voorziene leveringsdatum, dan mag je als consument bij het verstrijken van die termijn al onmiddellijk de overeenkomst kosteloos ontbinden. Wij betalen je dan binnen 14 dagen na de ontbinding terug.

3.5 Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN EN BETALING.

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.

4.2 Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules die we op onze website aanbieden aanvaarden. Dit zijn Bancontact, Paypal, KBC/CBC Betaalknop, SOFORT Banking, Belfius Direct Net, iDEAL, ING Home’Pay en overschrijving (SEPA).

4.3 Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

ARTIKEL 5 – OVERMACHT EN/OF BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN.

5.1 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

5.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

ARTIKEL 6 – EIGENDOMSVOORBEHOUD.

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Drukwerk Geschenk BV, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Drukwerk Geschenk BV zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

ARTIKEL 7 – INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN.

7.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Drukwerk Geschenk BV geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 Drukwerk Geschenk BV garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Drukwerk Geschenk BV geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

ARTIKEL 8 – RECLAMATIES EN GARANTIE.

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Drukwerk Geschenk BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Wij garanderen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar in de mate dat het product niet conform is aan uw bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

8.3 Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen uiterlijk 14 werkdagen na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar gemaakt te worden.

8.4 Indien u het verkeerde product ontvangt of een defect product ontvangt, vragen wij u dit ons te melden en het product te retouren. U zal zo snel mogelijk de juiste bestelling ontvangen zonder extra kosten.

8.5 Mocht een niet gepersonaliseerde product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen terugsturen. Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op info@drukwerkgeschenk.be. Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar:

Drukwerk Geschenk BV
Walemstraat 59
2860 Sint-Katelijne-Waver (België)

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Drukwerk Geschenk BV binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag aan u over(Inclusief de initiële verzendkosten).

Vanwege het persoonlijke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van gepersonaliseerde producten te vervallen.

8.6 U geniet bij de aankoop van een of meer producten van de wettelijke garantie en de bescherming zoals voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. U zal Drukwerk Geschenk BV van een gebrek aan overeenstemming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop u het gebrek heeft vastgesteld.

8.7 Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij het Europese ODR-platform:  http://ec.europa.eu/consumers/odr

ARTIKEL 9 – DIVERSEN.

10.1 Indien de klant aan Drukwerk Geschenk BV schriftelijk opgave doet van een adres, is Drukwerk Geschenk BV gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Drukwerk Geschenk BV een nieuw adres heeft doorgegeven.

10.2 Indien door Drukwerk Geschenk BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Drukwerk Geschenk BV deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 Drukwerk Geschenk BV is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

ARTIKEL 10 – TOEPASSELIJKE RECHT EN GESCHILLENREGELING.

11.1 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch Recht, in het bijzonder boek VI.

11.2 Voor geschillen of klachten kan u in eerste plaats natuurlijk altijd eerst bij ons terecht:
Drukwerk Geschenk bv
Walemstraat 59
2860 Sint-Katelijne-Waver
Belgie
Telefoon: +32 475 27 50 37
Email: info@drukwerkgeschenk.be

11.2 Voor geschillen kan u terecht bij de Consumentenombudsdienst via https://consumentenombudsdienst.be/nl.

11.3 Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk:
Kapelsesteenweg 195/1
2180 Ekeren
info@Safeshops.be

ARTIKEL 11 – BESTELPROCES

Stap 1: Winkelmandje vullen
De klant vult het online winkelmandje met producten.

Stap 2: Winkelmandje bevestigen
Nadat de klant de nodige stappen (zoals gegevens invullen, verzending en betaalmethode kiezen) doorlopen heeft, bevestigt hij het winkelmandje.

Stap 3: Bestelling wordt gemaakt
Achterliggend maakt het webshopsysteem de bestelling aan. Deze bestelling komt direct in het systeem binnen als “wachten op betaling”.

Stap 4: Bestelling betalen
De klant wordt op het einde van de bestelprocedure automatisch naar de betaalpagina van de betaalprovider gestuurd. Daar betaald de klant in een beveiligde omgeving zijn bestelling.

Stap 5: Bevestiging van de bestelling
Is de betaling gelukt, dan wordt de klant doorgestuurd naar een “bedankpagina” op de webshop, de bestelling wordt op “betaald” gezet en de klant ontvangt een e-mail met de bestelbevestiging.
Als de betaling niet gelukt is, blijft de bestelling op “wachten op betaling” staan en komt de klant terecht op een pagina waarop uitgelegd staat dat er iets fout liep en kan de klant een andere bestelmethode kiezen en opnieuw betalen.

Indien de klant voor overschrijving gekozen heeft en mits het innen van een betaling op een overschrijving steeds enkele dagen duurt, sturen we de e-mail één, twee en drie weken na het plaatsen van de bestelling.

LET OP: De productie van de gepersonaliseerde producten in de bestelling wordt pas opgestart nadat de betaling voltooid is. Met gevolg dat ook de eventueel voorziene levertermijn verlengd wordt.

ARTIKEL 12 – HERROEPING

 1. Als je als consument goederen bij ons koopt, heb je 14 dagen lang het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Deze termijn van 14 dagen gaat in vanaf de levering (voor de aankoop van goederen). Je kan je bestelling dan terugsturen, zonder betaling van een schadevergoeding en zonder dat je hiervoor een reden moet geven (de verzendkosten hiervoor betaal je zelf).
 2. Je moet de goederen naar ons terugsturen binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je de overeenkomst wenst te herroepen. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. We zullen aangeven wat de kostprijs hiervan is (of een raming maken, als dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend). Als de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden, zullen wij deze bij jou komen afhalen en zullen je hiervoor geen kosten worden aangerekend.
 3. Je kan de goederen retourneren via de post of een koerier.
 4. We betalen je de volledige aankoopprijs terug binnen 14 dagen nadat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De terugbetaling omvat de leveringskosten, tenzij je bij je bestelling een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering.De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je zelf hebt betaald of via bankoverschrijving indien je hiernaar vraagt.
 5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden (zoals je in een winkel zou kunnen doen). Teruggestuurde goederen mogen bijvoorbeeld gepast, maar niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren met alle geleverde toebehoren, in de originele staat, indien mogelijk samen met de originele verpakking, en rekening houdende met onze instructies.Als je verder gaat dan nodig was om de eigenschappen van de goederen te kunnen beoordelen en het goed is hierdoor in waarde verminderd, dan kunnen we een evenredige waardevermindering toepassen bij de terugbetaling.
 6. Je kan geen beroep doen op het herroepingsrecht als je onze producten hebt laten personaliseren en/of op maat laten maken.
 7. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, kan je gebruik maken van het volgende modelformulier. Je kan dit formulier versturen naar info@drukwerkgeschenk.be of naar:
  Drukwerk Geschenk bv
  Walemstraat 59
  2860 Sint-Katelijne-Waver
  Belgie

Je kan deze algemene voorwaarden downloaden via volgende link: Algemene voorwaarden.